News Window
News Window

חדשות הקמפוס

חזון PBL

בקמפוס קרית שרת פועלת זו השנה פדגוגיה חדשנית הנקראת "למידה מבוססת פרויקטים" PBL = Project Based Learning  . שיטה זו "עלתה" לארץ מרשת בתי הספר הייטק-היי (HTH) בקליפורניה, ארה"ב, והיא אחד הביטויים לחיפוש של מורים ואנשי חינוך בכל העולם אחר פדגוגיה מתאימה למאה ה-21 . בתהליך זה מגדירים המורים נושא לימודי, שאלה פוריה המכוונת את תהליך הלמידה ותוצר כיתתי אליו צריכים התלמידים להגיע. העבודה מתבצעת בקבוצות, תוך כדי ליווי, משוב ורפלקציה מתמידים.

צורת למידה זו הינה רלוונטית למורה, לתלמיד ולתקופה:

לחץ להגדלה

המורה כאחראי לתכנון והבניית תכנית הלימודים שלו בכיתה - למידה מבוססת פרויקטים דורשת מהמורה תהליך תכנון מוקדם הכולל: בחירת תוצר סופי של תהליך הלמידה, התכתבות עם תכנית הלימודים השנתית, בחירת פרקים נבחרים בהם תעמיק הלמידה, והוספת חומר נוסף מחוץ לתוכנית הלימודים, התומך ומשלים את הידע הנדרש לביצוע הפרויקט.

 

עבודת צוות - למידה מבוססת פרויקטים מתבצעת בקבוצות של 2-4 תלמידים. כל קבוצה אחראית על למידה וביצוע של חלק אחר בפרויקט. תהליך עבודה זה בונה תהליכי תמיכה הדדית, דיאלוג, שותפות, אמון וגיבוש.

 

טיוב אקלים בית ספרי - למידה מבוססת פרויקטים מייצרת קשרי מורה–תלמיד, מורה–מורה ותלמיד–תלמיד אינטנסיביים, הדוקים ומשמעותיים יותר, מעודדת יחס אישי ותרבות דיאלוגית בכיתה ומשליכה על תחושת התלמיד בבית הספר. היא מאפשרת לתלמידים רבים יותר להביא את עצמם לידי ביטוי ומעודדת דיאלוג כן ואמיתי בין השותפים לתהליך הלמידה.

 

למידת עומק לשם הבנה - למידה מבוססת פרויקטים מבקשת חיבור לעולם האמיתי, כלומר לא רק רכישת ידע תיאורטי, אלא תרגום הידע האקדמי לשימושים אפשריים במציאות.

 

הענקת מיומנויות לטיפול בידע - אחד האתגרים שמזמנת למידה מבוססת פרויקטים היא השינוי בתפקיד המורה, מ"מחזיק בעלות על הידע" למורה ה"מלווה תהליך למידה"; מורה שלא רק מעביר חומר, אלא נותן לתלמידים כלים ומיומנויות לתיווך וטיפול בידע.

 

 

 

בשנת תשע"ה תתבצע למידה מבוססת פרויקטים (למ"פ) בקמפוס קרית שרת במקצועות הבאים:

 

ספרות, היסטוריה, אזרחות, תנ"כ, אמנות העיצוב, מוסיקה, אנגלית, מחשבת ישראל, חנ"ג, לשון, גיאוגרפיה.

 

30 מורים וכיתות יקחו חלק בתהליך חדשני זה.

 

 

תהליך הלמידה

חלק א' שיחה בנושא הוראה - למידה - הערכה

חלק ב': תהליך הוראה-למידה-הערכה חלופיים - אתגרים והצלחות

הסרטונים הופקו על ידי מרכז "יסודות" במכללת הרצוג.